Nyheter och förbättringar i KONTAKT 8.5

Rapporter

 • Nya rapportmöjligheter från projekt, företag, personer och medarbetare.
 • Nytt Rapportcenter med tillgång till alla rapporter åtkomligt från ny knapp Rapporter till vänster startbilden.
 • Stöd för urvalsbaserade rapporter (i rapporttyperna Listrapport och Excel-rapport). Urvalet anger man som en formel i VB-skript som returnerar Sant eller Falskt. Om man lämnar urvalet tomt baseras rapporten på alla markerade eller tillgängliga projekt, markerade eller alla företag, markerade eller alla personer alternativt markerade eller alla aktiva medarbetare (beroende på vilken typ av rapport det är).För att exempelvis visa de aktiva projekt som uppdaterats senaste veckan kan man använda följande urval i en projektrapport (i den svenska språkversionen):”<Avprickat>”=”Nej” And DateDiff(”d”, ”<Senast ändrad>”, Now()) < 7

  Se hjälpfilen för fler exempel på hur man kan använda urvalsformler i rapporterna (sök t ex på Formel).

 • Nya utökade funktioner som kan användas i rapportformlerna:
  * InputBoxOnce
  * MsgBoxOnce

  ExtractDecimalNumber
  StrCountFör att exempelvis visa de aktiva projekt som uppdaterats sedan ett visst antal dagar tillbaka kan man använda följande urval i en projektrapport (i den svenska språkversionen):”<Avprickat>”=”Nej” And DateDiff(”d”, ”<Senast ändrad>”, Now()) < CInt(InputBoxOnce(”Hur många dagar tillbaka vill du se ändrade projekt för?”, ”Ändrade projekt”, ”7”))

  Genom att använda InputBoxOnce och MsgBoxOncekan man ställa frågor till användaren utan att frågan upprepar sig.Se hjälpfilen för fler exempel på hur man kan använda formler i rapporterna (sök t ex på Formel).

 • Ny typ av rapport: Excel-rapport
  Denna rapporttyp är åtkomlig enbart om man har Microsoft Excel installerat.
 • Ny typ av rapport: Kontaktkort
  Denna rapporttyp ersätter utskrift av rapporten Kontaktlista som fanns i tidigare versioner.
 • Ny typ av rapport: Projektkort
  Denna rapporttyp ersätter utskrift av rapporten Projektlista som fanns i tidigare versioner).
 • Nya rapportbehörigheter för medarbetare:
  Ändra rapporter 
  Använda rapporter
 • Behörighetsskyddade rapporter (ny kryssruta på rapportens Egenskaps-dialog), som visas enbart för medarbetare som har den nya behörigheten Ändra rapporter.
 • Nu kan man enkelt byta ordning på kolumner i en rapport med nya val i menyknappen för ett fält: Infoga kolumnFlytta vänster och Flytta höger.
 • Beteendet har ändrats i en projektrapport där man visar företagsfält, jämfört med hur det fungerade i 8.4. Nu upprepar sig projektfälten i rapporten för varje ingående företag i projektet. Tidigare visades företagsfälten i rapporten enbart om exakt 1 företag var kopplat till projektet. Detta gör det möjligt att enkelt skapa en rapport som visar ingående företag för varje projekt.Däremot kan det bli fel summaberäkning om man tidigare haft en projektrapport där man valt att summera projektinformation (t ex ett fält Projektvärde) om man samtidigt valt att visa företagsfält och man har fler än 1 företag kopplat till något projekt. Summan kommer i detta fall inte att bli vad den blev tidigare, eftersom fältet som summeras upprepar sig för varje ingående företag. Lösningen (i nuvarande programversion) är att antingen inte ta med företagsfält i en sådan rapport eller se till att inte koppla fler än 1 företag till varje projekt.
 • Nu visas en rapport enbart för de projekt man markerat, även om man enbart markerat 1 projekt. I 8.4 baserades en projektrapport på alla projekt både om inget eller 1 projekt var markerat i listan.
 • I projektrapporten finns nu dessutom fler fält att välja på.

Superfält

 • Dolda superfält:
  * Giltigt attribut för alla superfältstyper.
  * Dolda fält visas inte på kort.
  * Kan ej massuppdateras.
  * Kan visas i huvudlistan, sökas på, hämtas via styrkoder till mallar och importeras till.
  * Döljs inte om man själv har behörigheten Ändra superfält.
 • Obligatoriska superfält:
  * Giltigt attribut för alla superfältstyper förutom Mängd, Påminnelse och ODBC.
  * Titeln på obligatoriska superfält visas i fet stil.
  * Kan ej massuppdateras till tomt värde.
  * Det går att importera tomma värden på obligatoriska fält.
  * Om man själv har behörigheten Ändra superfält kan man spara tomma obligatoriska fält.
 • Nu kan man kopiera text från skrivskyddade textsuperfält.
 • Nu hanteras Skapad/Skapad av/Senast ändrad/Senast ändrad av på företag och projekt som fält, för att t ex kunna visas i listorna.
 • Nu kan man söka på både datum och tid i fälten Skapad och Senast ändrad.
 • De valbara ikonerna för superfält har moderniserats och en hel del nya ikoner har tillkommit.

E-post

 • Stöd för nya Microsoft Outlook 2007.
 • Bättre validering görs nu för vad som är en giltig e-postadress vid förhandsgranskning inför ett massutskick via e-post.
 • Ny kryssruta i Inställningar, fliken E-postAnvänd Lundalogik E-post vid massutskick. Kryssrutan, som normalt är ikryssad, visas enbart om man installerat KONTAKT med e-post via MAPI eller Lotus Notes. Om man exempelvis använder Microsoft Outlook Express (dvs har installerat KONTAKT med e-post via MAPI) kan man kryssa ur denna kryssruta om man vid ett massutskick vill att alla e-postadresserna skall hamna i ett tomt e-postmeddelande i Outlook Express där man har stöd för bl a stavningskontroll och Html-format.

Fax

 • Förbättrat stöd för Windows Faxtjänst där man nu kan skicka fax via en Windows Faxtjänst på en annan dator/server. Detta kräver Windows XP eller senare på klienten.

Historik & Dokumenthantering

 • Ny behörighet: Ändra historik
  Om man inte har behörigheten Ändra historik så kan man enbart lägga till ny historik.
 • Skrivskyddad historik visas i historikfönstret som gråmarkerad text. Genom en ny kryssruta i inställningar, fliken Historik, kan man stänga av denna visuella effekt.
 • Ny historikutskrift med förhandsgranskning, då man skriver ut från historikfönstret.
 • Nu kan man trycka F5F6F7 och F8 på olika ställen i programmet, och inte bara som tidigare i startbilden för att öppna historik, dokument, information och tidrapport.
 • Stöd för mallar i formatet docx som är standard i nya Microsoft Word 2007. I det nya formatet stöds inga styrkoder direkt i den löpande texten utan alla styrkoder måste definieras i dokumentets egenskaper (Office-knappen | Finnish | Properties, knappen Standard | Advanced, fliken Custom, skriv namnet på egenskapen i fältet Name och styrkoden utan mellanslagsutfyllnad i fältet Text) för att sedan länkas in i texten genom ett fält (Insert-menyn, knappen Quick Parts | Field, välj Categories = Document Information och Field names = DocProperty).
 • Ny inställning för om man vill använda samma dokumenthanterare även för doc-filer som för docx-filer. Detta kan användas för att lösa besvärliga mallproblem men kräver då att man gör om samtliga Word-mallar (se punkt ovan). Exempel från inställningsfilen KONTAKTM.INI i mallkatalogen:[Kontakt]
  AlwaysUseWordTemplateHandler=1

  0 (vilket är standard) betyder att doc/dot-filer skall hanteras som tidigare.
  1 betyder att även doc/dot-filer skall hanteras som docx/dotx-filer.

 • Då man skapar ett nytt dokument från en mall men väljer att inte spara dokument i dokumentarkivet kan man få dessa att sparas i t ex en egen undermapp. Detta hanteras genom att ett speciellt dokumentprefix används, exempel från inställningfilen KONTAKTD.INI i databaskatalogen:[Kontakt]
  DocumentPrefixNoSave=SLASK\

  Läs mer om dokumentprefix i handledningen.

 • Dolda mallar visas nu inte längre vid Skriv.
 • Nu blir radbrytning korrekt då man väljer att använda en styrkod för fältet Projekt.Beskrivning i en mall för Microsoft Word.

Medarbetare & Licenskontroll

 • Ny kontroll av licenser med möjlighet att inaktivera användare. Administratören måste fördela licenserna bland de medarbetare som använder programmet. Detta görs genom en ny Licens-dialog åtkomlig från medarbetarfönstret. Funktionen är tillgänglig för medarbetare med behörigheten Ändra behörighetLäs mer om licenshanteringen här.
 • Medarbetarfönstret har fått nytt utseende. En ny symbol har införts i listan för icke-licensierade medarbetare. Symbolen visas dock enbart i listan då man själv har behörigheten Ändra behörighet.
 • På medarbetarkortet kan man nu sätta status för en medarbetare:
  * Aktiv användare av KONTAKT
  * Aktiv medarbetare, ej användare
  * Har slutat
 • Då man skapar ny medarbetare så får medarbetaren de lägsta behörigheterna som redan finns för licensierade medarbetare. Tidigare fick medarbetaren samma behörighet som man själv hade (vilket ofta var full behörighet).
 • Nu öppnas medarbetarlistan utan att den första medarbetaren blir markerad.
 • De valbara symbolerna för medarbetare har uppdaterats. Nu gäller: Varannan damernas

Projekt

 • Nu visas en sk draglist för uppdelaren i projektfönstret (mellan projektlistan och flikarna nedtill). Tidigare kunde man visuellt inte se att denna funktion fanns. Genom att dölja flikarna nedtill (om man inte använder dessa) hanteras projektlistan snabbare.
 • Nu visas en varning då man är på väg att byta namn på ett projekt (på samma sätt som då man är på väg att byta namn på ett företag).
 • Nu tas ingen hänsyn till projektfiltret på andra ställen än i projektlistan om man har behörighet att ändra projektfilter. Detta innebär t ex att alla tillgängliga projekt nu visas i projektlistan under fliken Projekt på företagskortet.
 • Nu öppnas projektlistan utan att det första projektet blir markerat.
 • Nu kan man trycka ENTER för att öppna aktuellt projekt i projektlistan även då man står i snabbfiltret efter att ha filtrerat fram 1 projekt.
 • Nu kan man trycka Ctrl-A och Ctrl-W i projektlistan för att markera resp. avmarkera alla projekt (på samma sätt som i huvudlistorna).

ODBC

 • Då man skapar ODBC-fält kan man testa SQL-satsen med en ny Test-knapp
 • Nu visas automatiskt befintliga DSN-filer i databaskatalogen i alternativlistan med datakällor i ODBC-dialogen.
 • Nu kan man söka efter tomma ODBC-fält.

Dockning

 • Då man nu kryssar för att använda Dockningsfunktionen skapas de lokala katalogerna inte längre i programkatalogen (där man som användare ofta saknar behörighet) utan istället i C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lundalogik\KONTAKT (eller motsvarande sökväg).
 • Avsluta-knappen i startbilden byter namn till Docka ut då man aktiverat dockningsfunktionen (och har möjlighet att docka ut).
 • Då man dockar ut stängs nu databasen innan meddelandet visas om att man dockat ut, vilket ökar säkerheten för databasen.

Nomad

 • Nomad hanterar nu långa sökvägar (mer än 128 tecken) om samma dokumentarkiv används i de olika databaserna då man valt att enbart ta med dokumentinformation i Nomadfilen.
 • Nu visas en rad i loggen när status för en medarbetare ändrar sig (t ex för en användare som har slutat) då man tar emot Nomadfiler.
 • Knappen Nollställ i dialogen med Nomadplatser har tagits bort (eftersom denna ställde till med mer skada än nytta).

Övrigt

 • Nu fungerar Ctrl-C för att kopiera i listrutor även då knappen Visa enbart markerade har fokus.
 • Om man installerar i Program-katalogen så ger installationsprogrammet nu både läs- och skrivrättigheter för den lokala gruppen Användare till inställningsfilen SETUP.INI. Detta gör att automatisk uppdatering av licenser nu kommer att fungera även om man använder Windows med begränsade behörigheter, som blir standard i Windows Vista.
 • Om man installerar i Program-katalogen så placeras databasmapparna som standard i C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lundalogik\KONTAKT (eller motsvarande sökväg). Detta gör att det kommer att fungera även om man använder Windows med begränsade behörigheter, som blir standard i Windows Vista.
 • Dessutom har ytterligare några mindre förbättringar genomförts.

Korrigerade fel

 • Tidigare kunde man i Databashanteraren inte automatiskt skapa kataloger då sökvägen var en UNC-sökväg (dvs på formatet \\Server\Resurs\…)
 • I rapportfiunktionen fungerar nu Format-funktionen med formatkoden ”ww” (veckonummer) enligt inställningarna i Kontrollpanelen. Om man tidigare använde denna formatkod i rapporterna blev veckonumret fel.
 • Man kunde få ett felmeddelande då man markerat många projekt i projektlistan.
 • Då man aktiverat Visa enbart markerade i huvudlistan och ändrade ett företagsnamn eller tillägg så visades inte längre företaget i listan.
 • Då man aktiverat Visa enbart markerade i projektlistan och ändrade något projektfält uppdaterades listan med projekt felaktigt.
 • När man släppte ett e-postmeddelande från Outlook i huvudlistan hittade programmet inte e-postadressen om den avslutades med ett mellanslag.
 • Då man skapar ny uppgift i kalendern blir påminnelsen nu kopplad till markerad persons företag om fliken Person är aktiv (istället för till företaget under fliken Företag).
 • Då man var utdockad och startade KONTAKT och då valde att enbart koppla mot nätverket var man fortfarande utdockad om man därefter avslutade programmet.
 • Det egna riktnumret tas numera inte bort från faxnumret då man skickar fax. Detta gör att det nu fungerar bra att skicka fax från en dator via en faxserver som befinner sig i ett annat riktnummerområde.
 • Om man använder BizWizard-kopplingen så tas inte längre projektinformation med i exportfilen för BizWizard.
 • Man fick Internt Programfel då man via Historik-fönstret klickat på Visa kopplad historik och därefter tryckte ENTER i listrutan.
 • Då man exporterade personer från företagsfliken kunde man få felmeddelande (No current record. REFS).
 • Fältet Postnummer visades under vissa omständigheter inte alltid i huvudlistan även om man där valt att visa detta fält.
 • Nu kan man återigen skapa nya tidloggningar utdockad, vilket spärrades felaktigt i 8.4.En ny inställning i har införts där man kan tillåta modifiering även av befintliga tidloggningar även då man dockat ut (vilket var möjligt i 8.3 och tidigare). Detta är användbart om man vill tillåta användare att modifiera sina egna nya tidloggningar direkt efter att de skapats, vilket annars inte skulle gå, exempel från KONTAKT8.INI:[Time]
  AllowModifyTimeAfterCheckout=1

  Observera att detta möjliggör att man även kan ändra andra befintliga tidloggningar, men att det enbart är nya tidloggningar som kommer att överföras till nätverksdatabasen vid indockning.

 • Nu fungerar styrkoderna <ODBCDatum> och <ODBCTid> igen (efter ett följdfel i 8.4a).
 • Då man importerade mer än totalt 255 tecken i adressfältet uppstod programkörningsfel.
 • Det gick inte alltid att hämta fältet Person.Name med DDE. Det fungerade inte då man ville hämta det markerade namnet från personfliken efter att ha gjort SetActiveTab. Läs mer om DDE i Hjälpen.
 • Titeln i projektkortet uppdaterades inte då man förändrade antalet kopplade företag.
 • Den utökade rapportfunktionen ExtractNumber hanterar nu att korrekt tolka och avrunda decimaltal.
 • Då man dockade in utan att någon förändring gjorts så kunde meddelandet ibland visas bakom uppstartsbilden.
 • Under vissa omständigheter kunde felaktiga malltyper visas i listan vid Skriv.
 • Det gick långsamt att hoppa mellan fälten i inställningsdialogen för dokumenttyper (fliken Skriv, knappen Lägg till).
 • Om man saknade en fungerande MDAC (Microsoft Data Access Component) version 2.5 eller senare på sin dator när man skrev ut rapporter så fick man ett felmeddelande med enbart texten 1003, istället för ett beskrivande fel.
 • Om man använde den externa kalenderkopplingen (kryssruta i inställningar, fliken Använd) för att föra över påminnelser till extern kalender (t ex Microsoft Outlook) så följde det inte med något projektnamn då man skapat påminnelsen i fliken Att göra inne på ett projektkort.
 • Då man installerade programmet med sk Tyst installation så gjordes ingen kontroll av om programmet användes vilket normalt sker före installation.
 • Dessutom har ytterligare några mindre fel korrigerats.